Migalski: Bez Ameryki nie ma bezpieczeństwa w Europie.

„Kryzys na Ukrainie pokazał, że bez Ameryki nie ma bezpieczeństwa w Europie. W Polsce wielu polityków to rozumie, ale im bardziej na lewo od centrum tym większe sympatie prorosyjskie.” – mówił Marek Migalski w rozmowie z dziennik.pl

„Stany Zjed­no­czo­ne od­wra­ca­ły się od Eu­ro­py i Eu­ro­pa od­wra­ca­ła się od Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Do­szło do tego, że Edwar­da Snow­de­na chcia­no wy­brać w Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim na lau­re­ata Na­gro­dy im. Sa­cha­ro­wa” – przy­po­mniał Marek Mi­gal­ski. Poseł Polski Razem Jarosława Gowina pod­kre­ślił, że dziś wia­do­mo już z całą pew­no­ścią, że bez­pie­czeń­stwo eu­ro­pej­skie bez współ­pra­cy ze Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi jest ku­la­we, nie­peł­ne.

Migalski zauważył, że spra­wa ujaw­nie­nia przez Edwar­da Snow­de­na tre­ści pod­słu­cha­nych przez Ame­ry­ka­nów roz­mów i sa­me­go faktu in­wi­gi­la­cji, była „na­krę­co­na” i sztucz­nie na­pom­po­wa­na.

„Snow­den to jest agent ro­syj­ski. Szum wokół tego był ro­bio­ny na po­trze­by le­wi­co­wych me­diów. Te same in­sta­la­cje, które pod­słu­chi­wa­ły Eu­ro­pę, pod­słu­chu­ją Ame­ry­ka­nów. Ale pro­ble­mem jest to, że Ame­ry­ka­nie nie­do­kład­nie pod­słu­cha­li sy­tu­ację na Kry­mie” – powiedział euro poseł PRJG.

„Nie­któ­rzy pol­scy po­sło­wie byli uwa­ża­ni w Parlamencie Europejskim za ru­so­fo­bów. Mu­sia­ło minąć ileś lat, by zro­zu­mia­no, że my nie je­ste­śmy ru­so­fo­ba­mi, tylko so­wie­to­fo­ba­mi” – przy­znał Sa­ry­usz-Wol­ski, również obecny w programie. – „To, co my mó­wi­my i ro­bi­my, nie jest spo­wo­do­wa­ne tym, co myślą i mówią Ro­sja­nie, tylko tym, jak za­cho­wu­je się Kreml” – wy­ja­śniał Marek Mi­gal­ski.

Poseł Polski Razem Jarosława Gowina przyznał, że dzisiaj widać, że zarówno polski rząd jak i opozycja rozumieją, że obecność Ameryki w tym regionie jest czymś absolutnie koniecznym. – „Oczywiste jest dla mnie to, że nie wykorzystaliśmy naszych relacji tak jak powinniśmy byli je wykorzystać. Konieczna jest bardzo bliska współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi – zarówno militarnej jak i politycznej.”

0 replies

Zostaw komentarz

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *