jabłko

Stanowisko Zarządu Krajowego Polski Razem Zjednoczonej Prawicy wobec walki o dobre imię Polski przy próbach fałszowania historii.

1.

22 grudnia 2016 r. zapadł zwycięski wyrok w jednym z trzech procesów prowadzonych pro bono przez prawników stowarzyszenia Patria Nostra – w sprawie używania przez media zachodnie kłamliwego określenia „polskie obozy koncentracyjne”. Były 96-letni więzień Auschwitz wygrał przeprosiny, jakie niemiecka telewizja ZDF ma opublikować na swojej głównej stronie internetowej i utrzymywać tam przez miesiąc. Wyrok polskiego sądu, mimo iż prawomocny – nie został przez ZDF wykonany. Treść przeprosin została ukryta na podstronie, a nadto poprzedzona niestosownym komentarzem dowodzącym błędności wyroku krakowskiego sądu. Prawnicy Stowarzyszenia Patria Nostra, formalnie wezwali ZDF do prawidłowego wykonania wyroku, zgodnie z jego treścią, w terminie do 12 stycznia 2017 r. Na dzień 13 stycznia 2017 r. – prawidłowe przeprosiny nie zostały opublikowane. W związku z tym prawnicy stowarzyszenie podejmą na terenie Niemiec w oparciu o art. 888 Zivilprozessordnung (ZPO) – niemieckiego odpowiednika kodeksu postępowania cywilnego, kroki mające na celu wyegzekwowanie na największej publicznej telewizji niemieckiej ZDF, realizacji wyroku polskiego sądu, poprzez nałożenie grzywny do 25.000 €, a w razie bezskuteczności tego środka, zastosowanie aresztu wobec osób winnych. Należy spodziewać się podjęcia przez ZDF obrony, korzystając z najlepszych prawników niemieckich. Zatem sposób, w jaki niemiecki sąd podejdzie do sprawy, będzie testem poszanowania prawomocnego wyroku polskiego sądu. Wyrok, pomimo iż póki co nie został wykonany, pozytywnie rokuje na rozstrzygnięcia w pozostałych procesach, tj. przeciwko Axel Springer (wydawcy dziennika Die Welt) oraz Focus Online.

2.

Zarząd Krajowy Polski Razem Zjednoczonej Prawicy udziela jednoznacznego poparcia dla starań prawników stowarzyszenia Patria Nostra oraz apeluje do Ministra Spraw Zagranicznych, Pana Witolda Waszczykowskiego o wsparcie działań polskich prawników na terenie Niemiec przy wykorzystaniu dostępnego aparatu dyplomatycznego oraz konsularnego na rzecz wyegzekwowania od największej niemieckiej stacji telewizyjnej ZDF prawidłowego wykonania wyroku, tj. zgodnie z jego treścią. Zarząd Polski Razem Zjednoczonej Prawicy uważa za konieczne dołożenie wszelkich starań, by wyroki polskich sądów były wykonywane w poszanowaniu zasad państwa prawa, które są podstawą dobrego polsko-niemieckiego sąsiedztwa oraz stosunków wzajemnych. Liczymy, że prawidłowe wykonanie wyroku zadość uczyni narodowi polskiemu za lata kłamstw historycznych.

Warszawa 15 stycznia 2017 r.

Stanowisko Polski Razem

jabłko

Stanowisko Zarządu Krajowego Polski Razem Zjednoczonej Prawicy

1.

Zarząd Krajowy Polski Razem Zjednoczonej Prawicy ocenia jako szkodliwe dla Polski i uderzające w podstawy demokratycznego porządku  działania opozycji, do których dochodziło na przestrzeni kilku ostatnich tygodni.

Uniemożliwianie funkcjonowania najważniejszej instytucji państwa to nie tylko przejaw braku kultury politycznej. To podważanie sensu demokracji, przyzwolenie dla anarchii i lekceważenie prawa. Dlatego w sposób zdecydowany włączyliśmy się w rozwiązywanie kryzysu w Sejmie. Będziemy popierać działania i zmiany w przepisach prawa, które w przyszłości uniemożliwią kolejne próby destabilizacji państwa.

Jesteśmy przekonani, że większość Polaków oczekuje od polityków dobrej pracy dla Polski i nie akceptuje awanturnictwa. Za szczególne szkodliwe uważamy wystąpienie D. Tuska grożące Polsce sankcjami, takimi jak utrata środków unijnych.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w działaniach podejmowanych przez obóz rządowy należy unikać tego, co niepotrzebnie antagonizuje scenę polityczną. Nadmiar konfliktów jest szkodliwy zarówno z punktu widzenia spoistości wspólnoty narodowej, jak i z punktu widzenia skuteczności działań koalicji rządowej.

2.

Zarząd Krajowy pozytywnie ocenia dwu i pół-letni okres  współpracy obozu Zjednoczonej Prawicy. Przyniosła ona bowiem pasmo trzech kolejnych zwycięstw wyborczych i uformowanie rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz całej Zjednoczonej Prawicy, który od kilkunastu miesięcy realizuje wiele przełomowych reform, na czele z Planem Odpowiedzialnego Rozwoju, programem Rodzina 500+ czy Mieszkanie+. Mimo niewielkiej przewagi w Sejmie wygraliśmy wszystkie ważne głosowania, co dowodzi  odpowiedzialności i determinacji posłów naszych trzech partii.

Polska Razem Zjednoczona Prawica jest lojalnym partnerem dla obu pozostałych partii obozu rządowego. Dotrzymaliśmy  wszystkich  postanowień  łączącego  nas  porozumienia,  nawet tak trudnych dla nas jak obniżenie wieku emerytalnego. Tym bardziej pragniemy podkreślić znaczenie realizacji wspólnego programu, który został uzgodniony podczas konwencji w lipcu 2015 w Katowicach. Bo choć wiele jego elementów zostało zrealizowanych lub jest w trakcie wdrażania, to wciąż na realizację oczekuje wiele ważnych dla Polski Razem ustaleń. Dotyczy to zwłaszcza spraw gospodarczych i samorządowych. Oczekujemy, że w najbliższym czasie dokonamy wspólnego przeglądu tych elementów programu i określimy warunki realizacji niektórych z nich. Przy czym jednym z najważniejszych naszych postulatów jest potrzeba jak najgłębszego  odbiurokratyzowania gospodarki.

Jedną z konkretnych spraw, która poprawi możliwości rozwoju przedsiębiorczości, jest korekta przepisów dotyczących obrotu ziemią rolną. Cel, jaki nam przyświecał przy ich wprowadzaniu, został osiągnięty. Ziemia rolna trafia do polskich rolników. Dlatego uważamy, że jest możliwość podniesienia do 2 ha powierzchni działek zwolnionych z regulacji, dotyczących obrotu ziemią rolną. Polska Razem Zjednoczona Prawica zgłosi w najbliższym czasie projekt zmian w tej kwestii.

Chcemy podkreślić, że głęboka naprawa państwa musi być starannie przemyślana, tak by zminimalizować ryzyko pojawienia się negatywnych skutków ubocznych. W  szczególności widzimy konieczność przedyskutowania na szczeblu koalicyjnym szczegółów planowanej reformy służby zdrowia. W naszej ocenie niektóre z proponowanych rozwiązań mogą doprowadzić do wydłużenia kolejek i pogorszenia dostępu pacjentów do świadczeń zdrowotnych.  Dzisiaj trzeba skupić się przede wszystkim na działaniach realnie wpływających na poprawę pozycji pacjentów oraz ograniczających nadużycia w wydatkowaniu środków publicznych.

3.

Polska Razem Zjednoczona Prawica udziela jednoznacznego poparcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Naszym zdaniem o sile Strategii świadczą trzy elementy, które jednocześnie są kluczowymi założeniami programu Polski Razem. Po pierwsze, jest nim wsparcie rodziny. Aktywna i systemowo realizowana polityka prorodzinna jest według nas kluczem do osiągnięcia spójności społecznej w Polsce. Wsparcie dla rodzin to nie tylko zapomoga przy urodzeniu dziecka, ale także poważna oferta opieki przedszkolnej dla każdego dziecka, skuteczne programy umożliwiające powrót matek na rynek pracy, czy też sprawiedliwy program mieszkaniowy dla młodych rodzin.

Drugim filarem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, bliskim koncepcjom Polski Razem, jest innowacyjna gospodarka rozszerzająca zakres swobód dla przedsiębiorców. To właśnie małe i średnie firmy, niejednokrotnie oparte na długoletniej rodzinnej tradycji, są  motorem rozwoju gospodarczego Polski. Dlatego z dużą nadzieją patrzymy na ambitne plany pakietu „100 zmian dla firm”, które już są wdrażane w życie, a które kontynuują proces deregulacji gospodarki rozpoczęty przez Jarosława Gowina w 2013 r. Wierzymy, że zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jest tym, czego od Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju najbardziej oczekują przedsiębiorcy. Jesteśmy również przekonani, że trwałe podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki nie będzie możliwe bez skokowego wzrostu nakładów na naukę, przewidzianego w ramach Strategii Wicepremiera J. Gowina.

Trzeci element Strategii, który naszym zdaniem jest kluczowy dla budowy silnego państwa, to cyfryzacja. Współczesny świat nie funkcjonowałby bez technologii informacyjnych i komunikacyjnych. O dojrzałości działań rządu w tej dziedzinie świadczy to, że ani Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ani ministerstwa nie traktują cyfryzacji jako celu samego w sobie. Jest ona dla nich środkiem do osiągnięcia lepszej jakości życia dla obywateli, którzy wiele codziennych spraw będą mogli załatwić sprawniej i z lepszym skutkiem.

4.

Podkreślając znaczenie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zwracamy uwagę, że jej realizacja wymaga jeszcze większego wsparcia w ramach rządu i jego politycznego zaplecza. Chodzi między innymi o lepszą koordynację i uzgadnianie działań podejmowanych zarówno przez poszczególne ministerstwa (a więc o dalszą walkę z plagą „resortowości”), jak i w ramach klubu parlamentarnego. Inną kwestią istotnie wpływającą na postrzeganie działań  Zjednoczonej Prawicy jest polityka informacyjna.  W naszej ocenie przydatne byłoby lepsze wykorzystanie – zarówno w codziennej pracy parlamentarnej, jak i medialnie – potencjału młodych posłów.

Warszawa, 15 stycznia 2017

Stanowisko Zarządu Krajowego Polski Razem Zjednoczonej Prawicy

zdjecie_spotkanie-z-babalski

Spotkanie członków Powiatowego Koła Polski Razem Zjednoczona Prawica z Pieniężna.

W okresie przedświątecznym odbyło się spotkanie członków Powiatowego Koła Polski Razem Zjednoczona Prawica z Pieniężna (woj. warmińsko-mazurskie) z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panem Zbigniewem Babalskim. Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło w głównej mierze aktualnych tematów w dziedzinie rolnictwa, edukacji, obszarów wiejskich oraz pracy samorządów. Minister podziękował za dotychczasową aktywność naszego Koła w kontaktach z nim oraz naszkicował tematykę zagadnień, nad którymi pracuje obecnie resort. Zwrócił uwagę szczególnie na zwalczanie skutków choroby ASF, szkody wyrządzane przez zwierzynę leśną, wypłatę odszkodowań z tytułu klęsk żywiołowych, ustawę o sprzedaży bezpośredniej w rolnictwie. Omówił także realizację wypłat zaliczek płatności bezpośrednich za rok 2016 oraz prace nad budową przez ARiMR nowej bazy obsługi informatycznej systemem płatności bezpośrednich i usprawnieniem wypłat na lata następne. Strony spotkania podzieliły się uwagami na ten temat i przekazano Ministrowi opracowany szkic nt. możliwości usprawnienia składania przez rolników wniosków w wersji elektronicznej. Poruszone zostały również kwestie związane z reformą szkolnictwa, szczególnie w kontekście rolniczego szkolnictwa zawodowego. Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Paweł Szliwiński, przedstawił sytuację związaną z bieżącymi pracami sejmiku, w tym głównie tematykę spraw rolniczych. Poruszono także aktualny dla mieszkańców województwa temat tj. planowaną budowę spalarni śmieci w Olsztynie, jako kluczowy punkt Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2022. W trakcie spotkania przekazano Panu Ministrowi szereg tematów do dalszej pracy w resorcie oraz pomysłów nad rozwiązaniem niektórych z nich. Wszystkie uwagi i pomysły były przyjęte życzliwie i z dużym zainteresowaniem ze strony Pana Ministra Babalskiego. Paweł Szliwiński podjął się opracowania możliwości wdrożenia innowacyjnego elementu programu na rzecz rozwoju rolnictwa w Naszym Regionie, co spotkało się także z żywym zainteresowaniem Ministra. Koła Powiatowe Polski Razem Zjednoczona Prawica z Pieniężna wyraziło także chęć włączenia się w przedsięwzięcia organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość w Naszym Regionie co spotkało się z życzliwą akceptacją Ministra. W miłej i serdecznej atmosferze przedświątecznej podjęto decyzję o kontynuowaniu spotkań i dalszej merytorycznej współpracy.